Array ( [ID] => 3 [Title] => [SQ-AL]Çmimet në stratosferë, ja pse po rriten qiratë e shtëpive![/SQ-AL][EN-GB]Prices in the stratosphere, why house rents are rising![/EN-GB] [Description] => [SQ-AL]Një i ri thotë për Tirana Today se shumë njerëzve i duhet të sakrifikojnë në mënyrë që të përballojnë qiranë. [/SQ-AL][EN-GB]A teenager tells Tirana Today that many people have to sacrifice in order to afford the rent.[/EN-GB] [Body] => [SQ-AL]<span style="color: rgb(70, 67, 67); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 17px;">Të blesh apo të marrësh një shtëpi me qira në kryeqytet nuk është shumë e lehtë për familjet shqiptare. Edhe pse sipas projeksioneve të Divizionit të Popullsisë së OKB, në Tiranë vijnë për të jetuar 70 persona çdo ditë. Dhe në vit janë rreth 30 mijë shqiptarë që lëvizin nga fshati drejt kryeqytetit. Duke ndikuar në këtë mënyrë edhe në rritjen e çmimeve. Fatjon Hysenbelliu, drejtuesi i agjencisë imobiliare ‘Future Home’ tregon për Tirana Today arsyet e ngritjes së çmimeve.<br></span><span style="color: rgb(70, 67, 67); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 17px;"><br>“Kemi faktorin e tatimeve dhe taksave që praktikisht po ndikojnë drejtpërdrejtë te ndërtuesi. Edhe tregu si edhe kërkesa në zona respektive të qytetit ka pasur dyndje.<br></span><p style="margin-bottom: 1.6875rem; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: 1.47em; font-family: Roboto, sans-serif; vertical-align: baseline; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(70, 67, 67);">Qendra është më e preferuara për të gjithë, por në fund vendosen në periferi. Ndërkoha zona më e preferuar është ajo e Bllokut. Qiraja është në trend rritës. Një qira 1+1 me nivele mobilimi normal brenda Unazës së Vogël, shkon rreth 300€. Jashtë kësaj zone si Unaza e Re apo Freskut arrin rreth 300 mijë lek.Por, edhe këto çmime kanë një tendencë rritje, sepse masa është e predispozuar në këto zona.”</p><p style="margin-bottom: 1.6875rem; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: 1.47em; font-family: Roboto, sans-serif; vertical-align: baseline; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(70, 67, 67);">Sipas Hysenbelliut ngritja e më shumë pallateve në zona të caktuara, mund të sjellë edhe uljen e çmimit.</p><p style="margin-bottom: 1.6875rem; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: 1.47em; font-family: Roboto, sans-serif; vertical-align: baseline; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(70, 67, 67);">“Në Unazën e Re apo në Fresk ka kërkesa të cilat vetë zonat nuk i mbulojnë. Në momentin që do të hapet pjesa e ndërtimeve në këto zona, mendoj që do të ketë edhe pak ulje të çmimeve.”</p><p style="margin-bottom: 1.6875rem; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: 1.47em; font-family: Roboto, sans-serif; vertical-align: baseline; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(70, 67, 67);">Teksa shqiptarët kryesisht janë të drejtuar drejt shtëpive me qira, ata ankohen për çmimet e shtrenjta.“Në krahasim me rrogat, janë çmime të kripura. Një që e ka shtëpinë me qira e ka të vështirë ta përballojë. Gjithandej janë çmime të shtrenjta.”“Me gjendjen tonë ekonomike janë shumë të shtrenjta. Djali im ka krijuar familje dhe është duke hequr më keq se unë. Kjo sepse nuk e blen dot shtëpinë. Unë habitem pse i ngrenë kaq lartë këto qiratë, kur ai person as nuk e merr rrogën aq sa kërkohet.”</p><p style="margin-bottom: 1.6875rem; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: 1.47em; font-family: Roboto, sans-serif; vertical-align: baseline; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(70, 67, 67);">Një i ri thotë për Tirana Today se shumë njerëzve i duhet të sakrifikojnë në mënyrë që të përballojnë qiranë.“Unë paguaj qiranë rreth 300 mijë lek. Nuk është shumë shtrenjtë, por as rroga minimale nuk është se e përballon lehtë. Më duhet të sakrifikoj jetën personale, që të punoj gjithë kohën. Veç kështu mund ta përballoj qiranë. Por, kjo nuk është vetëm për mua. Kështu janë shumë të rinj apo dhe familjarë.”&nbsp; t<br><br></p>[/SQ-AL][EN-GB]<span style="color: rgb(70, 67, 67); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 17px;">Buying or renting a house in the capital is not easy for the Albanian families. Although according to the projections of the UN Population Division, in Tirana come to live 70 people every day. And in the year there are about 30,000 Albanians moving from village to capital. Thus affecting price increases. Fatjon Hysenbelliu, the manager of the real estate agency 'Future Home', tells about Tirana's reasons for raising prices. <br></span> <span style="color: rgb(70, 67, 67); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 17px;"><br> "We have the tax and tax factor that is practically affecting the builder directly. The market as well as demand in the respective areas of the city has had an uproar. <br></span> <p style="margin-bottom: 1.6875rem; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: 1.47em; font-family: Roboto, sans-serif; vertical-align: baseline; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(70, 67, 67);"><br> The center is most popular for everyone, but in the end they are located in the suburbs. Meanwhile, the most preferred area is that of Block. The rent is on an upward trend. A 1 + 1 rental with normal furniture levels within the Small Ring, costs about 300 €. Outside this area as New Ring or Fresks it reaches 300,000 ALL. </p><p style="margin-bottom: 1.6875rem; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: 1.47em; font-family: Roboto, sans-serif; vertical-align: baseline; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(70, 67, 67);"> But even these prices have a tendency to increase, because the measure is predisposed to these areas. " <br></p><p style="margin-bottom: 1.6875rem; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: 1.47em; font-family: Roboto, sans-serif; vertical-align: baseline; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(70, 67, 67);"> According to Hysenbelliut, the rise of more palaces in certain areas can also lead to a reduction in the price. </p><p style="margin-bottom: 1.6875rem; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: 1.47em; font-family: Roboto, sans-serif; vertical-align: baseline; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(70, 67, 67);"> "In the New Ring or in the Fresco there are requirements that the areas themselves do not cover. As soon as the construction site is opened in these areas, I think there will be a few price cuts. " </p><p style="margin-bottom: 1.6875rem; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: 1.47em; font-family: Roboto, sans-serif; vertical-align: baseline; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(70, 67, 67);"> As Albanians are mostly driven to renting houses, they complain about expensive prices. "Compared to salaries, they are salty prices. One who has a rented home find it difficult to afford. Everywhere are expensive prices. " </p><p style="margin-bottom: 1.6875rem; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: 1.47em; font-family: Roboto, sans-serif; vertical-align: baseline; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(70, 67, 67);"> "With our economic situation are very expensive. My son has created families and is getting worse than me. That's because they can not buy the house. I'm amazed why they raise so high these rents when that person does not even get the salary as much as is required. " <br></p><p style="margin-bottom: 1.6875rem; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: 1.47em; font-family: Roboto, sans-serif; vertical-align: baseline; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(70, 67, 67);"> A teenager tells Tirana Today that many people have to sacrifice in order to afford the rent. "I pay 300,000 ALL. It's not very expensive, but neither the minimum salary is that it's easy to handle. I have to sacrifice my personal life, to work all the time. In addition, I can afford the rent. But this is not just for me. So they are very young or even family members. " </p>[/EN-GB] [Published] => 1 [MediaID] => 104388 [PublishedDate] => 2018-10-10 15:01:36 [Format] => .jpg [UID] => 65ac36b5-dc6b-8506-9dc5-5efdfadc6ec8 )

Çmimet në stratosferë, ja pse po rriten qiratë e shtëpive!

2018-10-10 15:01:36

Një i ri thotë për Tirana Today se shumë njerëzve i duhet të sakrifikojnë në mënyrë që të përballojnë qiranë.

Të blesh apo të marrësh një shtëpi me qira në kryeqytet nuk është shumë e lehtë për familjet shqiptare. Edhe pse sipas projeksioneve të Divizionit të Popullsisë së OKB, në Tiranë vijnë për të jetuar 70 persona çdo ditë. Dhe në vit janë rreth 30 mijë shqiptarë që lëvizin nga fshati drejt kryeqytetit. Duke ndikuar në këtë mënyrë edhe në rritjen e çmimeve. Fatjon Hysenbelliu, drejtuesi i agjencisë imobiliare ‘Future Home’ tregon për Tirana Today arsyet e ngritjes së çmimeve.

“Kemi faktorin e tatimeve dhe taksave që praktikisht po ndikojnë drejtpërdrejtë te ndërtuesi. Edhe tregu si edhe kërkesa në zona respektive të qytetit ka pasur dyndje.

Qendra është më e preferuara për të gjithë, por në fund vendosen në periferi. Ndërkoha zona më e preferuar është ajo e Bllokut. Qiraja është në trend rritës. Një qira 1+1 me nivele mobilimi normal brenda Unazës së Vogël, shkon rreth 300€. Jashtë kësaj zone si Unaza e Re apo Freskut arrin rreth 300 mijë lek.Por, edhe këto çmime kanë një tendencë rritje, sepse masa është e predispozuar në këto zona.”

Sipas Hysenbelliut ngritja e më shumë pallateve në zona të caktuara, mund të sjellë edhe uljen e çmimit.

“Në Unazën e Re apo në Fresk ka kërkesa të cilat vetë zonat nuk i mbulojnë. Në momentin që do të hapet pjesa e ndërtimeve në këto zona, mendoj që do të ketë edhe pak ulje të çmimeve.”

Teksa shqiptarët kryesisht janë të drejtuar drejt shtëpive me qira, ata ankohen për çmimet e shtrenjta.“Në krahasim me rrogat, janë çmime të kripura. Një që e ka shtëpinë me qira e ka të vështirë ta përballojë. Gjithandej janë çmime të shtrenjta.”“Me gjendjen tonë ekonomike janë shumë të shtrenjta. Djali im ka krijuar familje dhe është duke hequr më keq se unë. Kjo sepse nuk e blen dot shtëpinë. Unë habitem pse i ngrenë kaq lartë këto qiratë, kur ai person as nuk e merr rrogën aq sa kërkohet.”

Një i ri thotë për Tirana Today se shumë njerëzve i duhet të sakrifikojnë në mënyrë që të përballojnë qiranë.“Unë paguaj qiranë rreth 300 mijë lek. Nuk është shumë shtrenjtë, por as rroga minimale nuk është se e përballon lehtë. Më duhet të sakrifikoj jetën personale, që të punoj gjithë kohën. Veç kështu mund ta përballoj qiranë. Por, kjo nuk është vetëm për mua. Kështu janë shumë të rinj apo dhe familjarë.”  t